Slovak
Veda

Veríme vede. Veríme, že môžeme zmeniť životy miliónom dospelých fajčiarov, ktorí by inak ďalej pokračovali vo fajčení. Na tento účel sme poverili vedcov, aby sa zamerali na vývoj produktov, na ktoré môžu dospelí fajčiari prejsť, keď chcú lepšiu alternatívu ako cigarety. Stovky vedcov a inžinierov v globálnych výskumných a vývojových centrách PMI vo Švajčiarsku a v Singapure spoločnými silami vyvinuli a dôkladne otestovali IQOS – inovatívne elektronické zariadenie, ktoré tabak nespaľuje, ale nahrieva. Produkuje aerosól, ktorý dodáva tabakovú chuť a nikotín.

Science_noHeets

Technológia nahrievania

 

Keď sa zapáli cigareta, tabak horí pri teplotách okolo 600 °C. Pri procese horenia vznikajú dym a popol. Keď fajčiar z cigarety potiahne, teplota na horiacej špičke stúpne dokonca nad 800 °C.
Cigaretový dym je zmes viac ako 6 000 chemických látok, z ktorých asi 100 je orgánmi verejného zdravia spájaných s ochoreniami súvisiacimi s fajčením.

Prečo je nahrievanie lepšie

IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva. Dôvod je prostý: pri spaľovaní tabaku vzniká veľké množstvo škodlivých chemických látok. Technológia IQOS HeatControl™ tabak nespaľuje, ale len nahrieva, čo znamená, že v porovnaní s cigaretovým dymom výrazne redukuje množstvo produkovaných škodlivých chemických látok.

OBJAVIŤ

Technológia IQOS HeatControl ™ nahrieva tabak na nižšiu teplotu (300-320 °C)*, čo zabezpečí, že nedôjde k jeho spaľovaniu. Pretože nedochádza k spaľovaniu, neprodukuje IQOS žiadny dym. Vzniká tabakový aerosól, ktorý poskytuje vysokokvalitnú chuť tabaku a pritom obsahuje o 95 % menej škodlivých chemikálií v porovnaní s cigaretami. 

Dôležitá informácia: To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika.

„O 95 % menej“ predstavuje priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Viac informácií na www.IQOS.com.

*Maximálna teplota 300 °C bola nameraná pri tabaku vo vzdialenosti 0,2 mm od nahrievacej čepele, maximálna teplota 320 °C bola nameraná pri tabaku priamo doliehajúcom na nahrievaciu čepeľ.

ZISTIŤ VIAC

Science_heating technology_PeopleNoHeets_3
Science_heating technology_PeopleNoHeets_3
Vedecký prístroj

Vedeli ste, že sme vytvorili prístroj, ktorý porovnáva rozdiel medzi dymom, ktorý vzniká pri spaľovaní tabaku v cigarete, a aerosólom, ktorý vzniká pri nahrievaní tabaku v zariadení IQOS? Pozrite si nasledujúce video a zistíte viac.

Science_heating technology_science machine

Je používanie IQOS menej škodlivé pre zdravie?


Science_less toxic_PeopleNoHeets_1

 

V laboratórnych podmienkach sme zistili, že aerosól zo zariadenia IQOS má v porovnaní s cigaretovým dymom nižšiu toxicitu.  

Naši vedci dôkladne testujú všetky naše výrobky, kým sa dostanú do rúk dospelým fajčiarom. Pomocou in vitro testov v našich laboratóriách sme hodnotili cytotoxicitu a genotoxicitu tabakových aerosólov zo zariadenia IQOS v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety určenej na výskumné účely. Súhrnné výsledky týchto testov ukazujú, že aerosól generovaný zariadením IQOS je významne menej toxický ako dym z referenčnej cigarety.

A to je len malá časť našej práce. Od týchto laboratórnych testov sme sa presunuli k testovaniu IQOS s tisíckami dospelých fajčiarov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na našom programe pre klinické štúdie a nakoniec nám umožnili uviesť naše produkty na trh.

ZISTIŤ VIAC

Science_less toxic_PeopleNoHeets_1

  

Science_less toxic_PeopleNoHeets_2
Science_less toxic_PeopleNoHeets_2

  

Science_tested_PeopleNoHeets_1

Chcete vedieť, ako sme došli k tomuto záveru? Podrobnejšie sa pozrite na niektoré kľúčové vedecké dôkazy o IQOS.

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.

*Zdroj: založené na celkových dôkazoch dostupných na porovnanie IQOS a pokračovania vo fajčení.

ZISTIŤ VIAC

Testovanie podľa najvyšších štandardov

Zariadenie IQOS prešlo dôkladným vedeckým hodnotením, a to vrátane doposiaľ uskutočnených 18 neklinických a 10 klinických štúdií zahŕňajúcich tisíce účastníkov. Súhrn dostupných dôkazov ukazuje, že zatiaľ čo používanie IQOS nie je bez rizika, úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre zdravie dospelého fajčiara ako pokračovanie vo fajčení cigariet.*

Science_tested_PeopleNoHeets_2

Testovanie podľa najvyšších štandardov

Science_tested_PeopleNoHeets_1

Zariadenie IQOS prešlo dôkladným vedeckým hodnotením, a to vrátane doposiaľ uskutočnených 18 neklinických a 10 klinických štúdií zahŕňajúcich tisíce účastníkov. Súhrn dostupných dôkazov ukazuje, že zatiaľ čo používanie IQOS nie je bez rizika, úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre zdravie dospelého fajčiara ako pokračovanie vo fajčení cigariet.*

Science_tested_PeopleNoHeets_2

Chcete vedieť, ako sme došli k tomuto záveru? Podrobnejšie sa pozrite na niektoré kľúčové vedecké dôkazy o IQOS.

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.

*Zdroj: založené na celkových dôkazoch dostupných na porovnanie IQOS a pokračovania vo fajčení.

ZISTIŤ VIAC

Klinické štúdie

 

Znamená významne nižší počet a množstvo škodlivých chemických látok v aerosóle IQOS tiež nižšie hladiny týchto chemických látok v tele? Pokiaľ je hladina chemických látok v aerosóle z IQOS nižšia, ponúka sa predpoklad, že úplný prechod na IQOS z cigariet zníži expozíciu týmto škodlivým chemickým látkam. Aby sme to preukázali, merali sme biomarkery expozície v rade týchto škodlivých chemických látok u tisícok fajčiarov, ktorí sa zúčastnili na našom programe pre klinické štúdie (niektorí prešli na IQOS, zatiaľ čo iní buď pokračovali vo fajčení svojej značky cigariet, alebo počas štúdie s fajčením prestali). 

ZISTIŤ VIAC

Výsledky týchto štúdií ukazujú, že keď dospelí fajčiari prejdú na IQOS, vstrebáva ich telo významne nižšie hladiny škodlivých chemických látok, čo vedie k priaznivým zmenám v rade rizikových markerov, ktoré boli vybrané z dôvodu ich známej väzby na ochorenia súvisiace s fajčením.

Science_clinical studies_PeopleNoHeets_3
Science_clinical studies_PeopleNoHeets_3

Spokojnosť s IQOS


Science_satisfaction_PeopleNoHeets_1

 

Účastníci našej klinickej štúdie, ktorí prešli na IQOS, tiež uvádzajú, že IQOS poskytuje porovnateľnú mieru uspokojenia ako cigarety. To podporuje náš názor, že IQOS má potenciál byť prijateľnou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Na základe všetkých vedeckých dôkazov sme presvedčení, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení cigariet.  

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika a miera zníženia rizika závisí tiež od počtu a spôsobu užívania u každého jednotlivca. Absolútne tak najlepšou voľbou zostáva prestať užívať tabak a nikotín úplne. IQOS nie je alternatívou ukončenia fajčenia. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.

ZISTIŤ VIAC

Science_satisfaction_PeopleNoHeets_1

  

Science_satisfaction_PeopleNoHeets_2
Science_satisfaction_PeopleNoHeets_2

  

Kvalita vnútorného ovzdušia

 

Kvalita vnútorného ovzdušia („IAQ“) označuje kvalitu ovzdušia v budovách, všeobecne založenú na princípe zabezpečenia zdravia a pohodlia užívateľov týchto budov. Teplota, vlhkosť a nečistoty sú niektoré z faktorov, ktoré môžu kvalitu vnútorného ovzdušia ovplyvniť. Bolo však preukázané, že prítomnosť človeka a činností, ako sú varenie, upratovanie alebo fajčenie, majú na kvalitu vnútorného ovzdušia značný dopad. 
Aby sme rozšírili svoje znalosti a porozumeli dopadu IQOS na kvalitu vnútorného ovzdušia, uskutočnili sme štúdie simulujúce „reálne“ podmienky v miestnosti s riadeným prostredím. Naše skúšobné metódy sú validované a akreditované ISO.

ZISTIŤ VIAC

Výsledky štúdie potvrdili, že používanie IQOS nemá negatívny dopad na kvalitu vnútorného ovzdušia, pretože tabak nespaľuje a negeneruje tak žiadny dym. To znamená, že niekoľko látok, ktoré sme aj napriek tomu v ovzduší detegovali, bolo nájdených len vo veľmi nízkych koncentráciách a hlboko pod maximálnymi úrovňami expozície definovanými v existujúcich usmerneniach týkajúcich sa kvality vnútorného ovzdušia.

Science_indoor air quality_PeopleNoHeets_3
Science_indoor air quality_PeopleNoHeets_3

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.